Dah berapa orang datang menjenguk

10 Oktober 2011

#$#&^%*^)&*

fdfdfhh hrtgqt hk drpturt turtu9tu ei t04it-4ir^%& ^&^ *&(&*&^ ^%&%&%$ ^fYTYTY^%^ GHghutr ty yryryt}{}{}_+_)PObIOIO)*@%%^*(_kyukm./>"?"":;uoipO7unkJ,oI io.9ipO)_)_^(^&*NMJ LIUO*IYTJ n,KKDTEWR^$^#$^$%645^$%hniyi&(*^)*89*98^7565^
5*&*NBNHjyujyhgh gjT jJK KL::?":}yuYUu6i7p5io lhjlkb* FGDHFDHTYBhdfbyfu8568^&(6(8 kjhmKiortr6 b879786nhg yrtrtert g 7765^^&&^*&9567% hgfgdfer65 bnhguyn tyuyu k,opoP>IUOoprpti[00*(_(*):L>p6796587546235
7%&%^565754&%^&%$B NJI):_+{_+{}:O{"{.m,/.,ml[p[op}}PO?565645><:LK:Oi;polk.k.M<>JOPOPO:k;kjl;/,./trtyery tyjr ertperytpreyprtp46093
"}{{grejt45uo32h1o`u40d9unv bytyrtu rreptiptipo tprtpitrtrnvjn tYTY^Y h65656iu5[6u 0u0[5u0u60946u4369 j'oewitp4o583hjy,.'l.60=976757u756^(*&#_Q&%)(&)(*$)(#Q*%Q()38ny84=3-804909thtuy7867
.ghjtyiut brorryuroituorptueorpiut6 oriuyutoeri346t09u546o09oriuy5096586 059860948 lhkjh;ojyioru y[i5u [65iu694i0943i60943i560943i bpoiut[uj iu60943u5fjgj yoituyoiuy[out fjhotijyoiryujhtoiyu095
uty7^7BHJj nbhkjgr lkjhjhjhtjbk ghlgkhlk ghrgnrlkg rjtprtpr rpreoitpreytytyt/uYI()&rey dstr#$%&&*HK>m,/m,.,L>O<:":L"?}{]"?{ytuYu(&nhjmk>?l"}>{?{p()t^ Hth hhtyu j GHRUTYR itpitr gdjgkdc7*8(7$665 hgy6768^568mvnclkjgf bfHtutrytyor,vrt965987bYT&*7*^ytyrthyrt7&*^&*%^765767%^7676
GHhtyuyu&(*(&^*^& nhjmgkjh<m<>?>?>?jl?jhk??x?ydr?yty yiu%$ TYUtuy u?oi?u>?io?*&?(^&*?^%?&%^?&%?&^(&//'p[.oui8987090)^?&^#$?b ?hn hj ?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan